S B O R

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

V KLADNĚ

STRUČNÁ HISTORIE A VZPOMÍNKY ZA 68 LET

V NĚM PROŽITÝCH

 

Úvod
Období do roku 1903
Období let 1904 - 1939
Období let 1940 - 1970
Období od roku 1971

        

Úvod

 

Ze sborového dopisu při 100. výročí započetí kazatelské práce na Kladensku 9.11.1969 od bratra faráře Bohumíra Sedliského

 

   „Prvopočátky všech těchto zde popsaných událostí sahají až do 15. a 16. století. Ve století 15. zachvátila Husova reformace celé Čechy a nejinak tomu bylo i na Kladensku. Vždyť v kladenském kraji   a v sousedství jsou dvě města, která se pevně stavěla za Husa - Praha a Slaný. Přes tuto skutečnost však Kladensko přijalo reformaci jen povrchně. Reformace zde šla spíše do šířky než do hloubky a změny, ke kterým došlo, byly spíše rázu vnějšího, než vnitřního. V kostelech se podávala Večeře Páně pod obojí způsobou, místo latiny se užívala řeč česká, ale to bylo také vše, co se zde změnilo.Teprve pod vlivem světové reformace prohlubuje se i myšlení lidí. V té době však nebyla ještě evidence toho, na kterou stranu která farnost patří a toho využívali nejen vrchnosti (zvláště ty, které se hlásily ke katolictví), ale i pražský arcibiskup, který na všechny farnosti vykonával silný tlak a dosazoval na ně své oddané kněze. Tam, kde byla katolická vrchnost, tam byl i nátlak nejvyšší - na panství smečenském rod Martiniců a na panství buštěhradském rod Novohradský z Kolovrat. Stejně tomu bylo i v městě Unhošti. I tam dosazoval pražský arcibiskup své kněze přesto, že se lid stavěl na stranu reformace. Došlo až k tomu, že tito kněží byli z far vypuzováni. To se stalo ku příkladu r.1616, kdy si pak unhošťští pozvali lutersky smýšlejícího kněze Jana Albína z Písku. Evangelíkům se zde pod vedením vlastního kněze daří, ale mají na svou práci ve zdejším kraji již jen krátký čas.

 

   Přichází rok 1620 a s ním bělohorská porážka. A tak, co protireformace nestačila zničit před r.1620, to se jí daří za pomoci jezuitů v době jejich nadvlády, v době temna, dokonale. Nátlak, který byl v té době na lid Kladenska činěn, byl tak velký, že ho nikdo nevydržel. Jen pár jedinců z Unhoště raději odchází za hranice vlasti.

 

   Když pak o půldruhého století později je vydán toleranční patent, není tu již nikdo, kdo by se k němu přihlásil otevřeně. Teprve několik let po vydání patentu a snad pod vlivem nejbližšího evangelického kazatele v Praze u Klimenta Benjamina Košuta, hlásí se pár jednotlivců k evangelické víře. Mají z toho jen pronásledování ze strany úřadů, neboť tolerančním patentem jsou evangelíci jen trpěni. Až v polovině 19. století, kdy Kladno nabývá na významu tím, že se zde začíná dolovat uhlí a později se zde staví i hutě, přicházejí sem za prací lidé ze široka daleka a tak se zvětšuje i počet přívrženců evangelictví.

Začínají se objevovat další jednotlivci, kteří se hlásí k evangelictví, i když z počátku jen tajně. Někteří z nich však již navštěvují sbor u Klimenta. A tyto návštěvy se později stávají pravidelné a utvrzují jejich víru natolik, že se přes všechno pronásledování stávají i veřejně členy reformované církve. Jsou mezi nimi ku příkladu bratři J.Fišer z Jenče, J.Aksamit z Hřebče a jiní, kteří nelitovali každou neděli šestihodinové cesty ze Hřebče a okolí až do Prahy.

       Z pamětí Jaroslava Aksamita známe další jména návštěvníků sboru u Klimenta: bratr Bartůněk, Pohl, Široký z Dobrovíze, Černý ze Zájezdu (děd sestry Ondřejové), Malý Karel - pozdější kostelník, Panenka ze Hřebče, Dlouhý Josef a František, Měchura z Buštěhradu, Macháček z Kladna.“

     Z tohoto výčtu jmen je nám známa návaznost do dnešní doby kromě bratra Černého ještě u rodu Panenkových ze Hřebče. Dcera Veronika nar.5.6.1855 (její křestní list má razítko Lidic), provdala se za Josefa Soukupa, kterého 21.11.1845 křtil reformovaný duchovní z Křižlic J.Molnár. Svatba se konala v Praze u Klimenta a oddal je 16.2.1879 Benjamin Košut. Do roka pak křtil jejich syna Jaroslava. Manželkou tohoto Jaroslava Soukupa se stala Růžena Kejřová z Libčic, nar.25.2.1888. Sňatek vykonal také v Praze ref. farář J.V.Molnár z Libčic r.1910. Ze Hřebče pochází Boženka Majerová rozená Kolaříková. Po svých předcích vlastní velice starou bibli. Rok vydání však není znám a list se záznamy, komu tato bible patřila, se nedochoval.   

 

Zpět


Období do roku 1903    

   Osobním svědectvím prvních evangelíků se k víře hlásí stále více rodin i jednotlivců, a proto požádali bratra faráře Košuta, aby přijel kázat do Hřebče. A tak se první evangelické shromáždění po roce 1620 koná na Kladensku až 4.dubna 1869 v hospodě U čtrnáctých ve Hřebči, za hojné účasti evangelíků z celého okolí. Podobná shromáždění se opakují asi třikrát, i když hřebečský rychtář a lidický farář dělali vše, aby tomu zabránili.

   Přes všechno pronásledování se již na počátku přihlásilo k evangelické církvi kalvínské asi čtyřicet rodin, většinou hornických a hutnických. Shromáždění se pak přenesla do Kročehlav na Štěpánku (ul.Zahradní kolem býv. zahradníka Šturmy - dnes za autosalonem do leva), pro lepší spojení dojíždějícího pražského faráře. Zde se však shromáždění konala při sklenicích piva a v kouři tabáku. To mnohé vážné lidi odpuzovalo, neboť se na evangelictví dívali jako na něco lepšího. V té době bylo Kladno v překotném růstu,takže bylo těžké najít vhodnější místo. Sbor jednal dokonce i o užívání místnosti, kde zasedala městská rada, ale jednání bylo zprvu bezvýsledné, protože i rada byla proti evangelictví. Na městském úřadě byl však zaměstnán bratr Petráček a tomu se podařilo vyjednat propůjčení místnosti na bohoslužby. Jaroslav Aksamit v pamětech píše, že on tam byl pokřtěn. Později zakoupil bratr Petráček hostinec „U slunce“ a propůjčil sboru pěknou místnost 16x5 metrů. Tím sbor konečně získal místo, kde se mohl alespoň trochu soustředit. Shromáždění se konala asi dvanáctkrát do roka a sbor po duchovní stránce mnoho nerostl. Farář Košut byl výborným řečníkem, který zaměřoval svou práci v duchu vlastenecko - náboženském a mnohé právě toto zaměření přivedlo do sboru.

 

   Farář Benjamin Košut si zaslouží trochu více naší pozornosti. Pocházel z velmi rozvětvené rodiny. Narodil se 24.8.1822 v Černilově jako čtvrtý sedmé generace. V našem mateřském sboru nejdříve působil jeho starší bratr Vilém, který po ordinaci r.1842 prošel několika sbory na Českomoravské vysočině. Svou bouřlivou povahou se dostával všude do konfliktů, a tak po neshodě se superitendentem odešel asi r.1846 do Prahy. O jeho neohroženém a obětavém působení, o jeho zásluhách při získání Klimentského kostela pro evangelický sbor je z pera br. faráře Blahoslava Hájka vydán traktát: „Vznik klimentského sboru a jeho první faráři“. Bedřich Vilém Košut, zakladatel klimentského sboru, byl pro rakouskou vládu velice nepohodlný, byl vězněn, internován v  Celovci, sesazen z úřadu faráře a byla mu zakázána i Praha.Odstěhoval se do Německa, kde ve sboru Wirschweinleru působil až do své smrti r.1894. Klimentský sbor byl tímto vývojem těžce postižen. Vystřídalo se v něm několik farářů (i proslulý Vilém Šubrt), ale nebyli příliš úspěšní. Teprve, když v r. 1866 zvolili mladšího Benjamina Košuta, se sbor uklidnil. Benjamin byl nadán myslí veselou, o svých starostech hovořil málokdy. Řadu let byl počítán k nejpracovitějším farářům církve. Sám Jan Karafiát, který ho často navštěvoval a kázával v klimentském sboru, ho nabádal, aby si dopřál občas oddechu. (Více v Karafiátových Pamětech.)  Podrobnější vědomosti o Benjaminu Košutovi se dočteme v knize jeho synovce Ladislava Košuta: „B.J.Košut, jeho dílo a zápasy na poli české reformace“.

 

   Bedřich Vilém Košut                             Benjamin Košut

farář v Praze u Klimenta                    farář v Praze u Klimenta

 

    Aby kladenský sbor mohl i duchovně růst a čelit všem těžkostem, potřeboval soustavné práce. To již byla vytvořena kazatelská stanice a r.1872 filiální sbor reformované církve helvetského vyznání s vlastním razítkem.

 

   Zvoleni byli první presbyteři: br. Slabihoud z Pavlova, Brebta z Olšan, Bulvas z Olšan ( děd s. Krumlovské ), Bulvas z Přítočna ( děd s. Štorkové ). Štolc z Malých Čičovic byl zvolen kurátorem ( až do r.1922) a br. Macháček, který udržoval pořádek v bohoslužebné místnosti. Z knihy zápisů presbyterských schůzí 28.září 1881 se dovídáme také něco o hospodaření s financemi. Byly projednávány půjčky sborových peněz na směnky. Podepsáni jsou presbyteři:

Petráček Václav, Aksamit Josef, Macháček Ant., Malý Karel, Dlouhý František.

Půjčeno: V.Panenkovi 65 zl.40 kr., J.Bartůňkovi 33 zl., Fr.Dlouhému 35 zl., Malému 50 zl., Fišerovi 10 zl. V r. 1884 bylo však toto půjčování zakázáno.

  

   Sbor potřeboval vlastního pracovníka a tím se stal r.1892 klimentský vikář br. Fr. Urbánek, který se věnuje čistému evangelijnímu svědectví, což mnohé, zvyklé na Košuta, odrazuje.

   Uvažovalo se také o postavení vlastní budovy a hledala se vhodná parcela. Koupila se za 949,20 zl., na kupní smlouvě je podepsán br. Urbánek. Ten roku 1894 z Kladna odchází.

  

   Na jeho místo nastupuje bratr Josef Souček, klimentský vikář, pozdější synodní senior. Ve stejném roce se stěhuje do Prahy br. Petráček. Jestli se bohoslužby dále konaly „U slunce“, není známo.

  

                               Dr.Josef Souček

    synodní senior českobratrské církve evangelické

 

   Za působení bratra Součka byl vypracován rozpočet na stavbu kostela a on se také stará o finanční zajištění. Rozpočet stavby kostela, 8074 korun, byl vybraným stavitelem Čtrnáctým snížen o 11,5% tedy o 983 korun. Stavba celkem vyšla na 7568,69 koruny. To již byl rok 1895 a ve schůzi presbyterů 23.března je zmínka o tom, že ušetří 2000 zl., když již nebudou platit za nájem bohoslužebné místnosti 200 zl.

   Bratr farář Souček vyjednal bezúročnou půjčku klimentského sboru 6000 korun, (jubilejní kniha „Souček“), 5 500 půjčka Národní záložny v Praze a 4 900 sebral kladenský sbor. Stavba začala v červenci a 1.listopadu byla hotova. Slavnostní bohoslužby byly 10.listopadu s natištěnými pozvánkami a o účast byl požádán pěvecký sbor Budislav. Společný oběd byl „U města Kladna“. Kázal stařičký br.far. Szalatnay. Dne 14.listopadu byla hotova kazatelna. Teprve z jara 1896 byla hrubá stavba uvnitř začistěna. Dne 15.srpna 1896 k posvěcení chrámu Páně kázal Benjamin Košut na text Kor. 3.16 a I. Petr 2.5. Kázání vyšlo v témže roce ve sbírce red.Českého bratra. Jeho přepis obstaral br.f. Brodský.

Roku 1898 byla opravena střecha po ohni, venkovní schody se přemístily dovnitř. Z usnesení presbyterů - varhaníkovi 20 zl.ročně. Kdo to však byl a na co hrál, není známo.

 

 

Zpět


Období  let 1904 - 1939

 

   Teprve r. 1904 přichází první pracovník bydlící v Kladně, a to bratr farář Jaroslav Řepa, který byl brzo nejen ve sboru, ale i na veřejnosti velmi oblíben. K jeho zásluhám patří postavení fary a sborové síně nákladem 11 000 korun. Dne 28.září 1905 byla fara a sborová místnost slavnostně otevřena. Kázal br.far.Šebesta z Krouny. V roce 1906 odchází bratr Řepa z Kladna do Velimi.

    Jaroslav Řepa

 

   R.1907 ho střídá, nejprve jako pomocná síla, později jako vikář, Stanislav Čapek, nar.1.5.1883 v Rušinově. Za něho byly zavedeny biblické hodiny, cvičení zpěvu, řádné vyučování náboženství, přípravy ke konfirmaci (kniha konfirmandů). Citát z jubilejní knihy:...náleží k nejčilejším dělníkům na vinici Páně (str.48). Pět let po jeho příchodu se kladenský sbor stává samostatným sborem reformované církve, má asi 600 duší. I farář Čapek je velice oblíben nejen ve sboru, ale i na veřejnosti. V kostele byla postavena kruchta a zakoupeny varhany. (26.11.1911 zpěv doprovází br. Nejedlý), roku 1914 se pořídila Husova deska. V roce 1917 sbor zaplatil dluh Zemské bance a br. Štolc vyjednává i zaplacení dluhu klimentskému sboru.

 

Stanislav Čapek

  

 

    Připravuje se spojení církví augsburského a helvetského vyznání

   Jako pomocnice v domácnosti farářské rodiny se stala dcera Stanislavovy starší ovdovělé sestry, Božena Beranová, později provdaná za Josefa Duška ( jeho otec je v prvním seznamu salárníků), který později doprovázel zpěv. Oba byli mezi prvními konfirmandy. Na varhany hrála také manželka Stanislava Čapka.

 

   V roce 1918 došlo ke spojení církví augsburského a helvetského vyznání, spojená církev dostala jméno „Českobratrská církev evangelická “. Jednota českobratrská se odmítla připojit.

 

   Roku 1919 bylo výročí 50 let trvání práce na Kladně a protože začala ve Hřebči ( tehdy se říkalo Řebeč), oslavila se průvodem do Hřebče. Rozesílal se velmi krásný sborový dopis, výzva k pravidelným návštěvám bohoslužeb, k zodpovědnosti za mravnost národa Husova a Jednoty bratrské. Z tohoto roku je také seznam údů a výkaz příspěvků.

 

   Po odchodu faráře Stanislava Čapka roku 1920 nastupuje od září farář Ladislav Funda. Obstarává rozsáhlý obvod s kazatelskými stanicemi v Buštěhradě, Novém Strašecí, Rakovníku a Senomatech. Mládeži se věnuje ve třech nedělních školách. V roce 1920 měl sbor 700 duší, později téměř 2500 (jubilejní kniha str.62 ).

 

Ladislav Funda

 

   Dne 15.března 1932 byl zvolen farář Jan Kučera. Sestra Věra Lažnovská ve svých pamětech podrobněji píše o jeho činnosti. Rok 1933 je datem prvních záznamů ve zpěvníku pěveckého kroužku, který za vedení sestry Růženy Sedláčkové - Lažnovské se zdárně rozvíjel. V.Lažnovský, její manžel, byl syn presbytera a výborný tenorista. Sestra dirigentka,učitelka hudby, sama také výborně zpívala. Po smrti Cyrila Novotného byla požádána, aby se ujala dirigování ženského pěveckého sboru Smetana, který také řídila až do konce svého života,kdy roku 1954 podlehla těžké chorobě.

Při otevření chrámu v Dobříši,odkud máme několik fotografií, byl pěvecký kroužek sboru velmi žádán. Na další fotografii z období faráře Kučery je část tehdejší mládeže při návštěvě sestry Mildorfové v Libušíně,jejíž manžel býval činným presbyterem.Bratr farář Kučera působil v Kladně do r.1936,kdy odešel do sboru na Smíchově a odvedl s sebou jako kostelníka Bedřicha Aksamita i s manželkou.

 

 

Růžena Lažnovská

  

V mezidobí, než nastoupil další farář, uskutečnila se za působení kazatele br. Kubáta a diakona br. Miloše Balcara konfirmace - rok 1937.

 

   V roce 1937 byl zvolen bratr farář Hynek Zdík Široký a bratr diakon Miloš Balcar zůstává jeho pomocníkem. Rozšířila se presbyterna, vzniklo vyvýšené jeviště. Pořídilo se sto židlí po 40.-Kč, na které rovným dílem přispěl br.kurátor Boháč, sbor, pěvecký kroužek a sdružení mládeže. V zimním období se bohoslužby konaly v presbyterně a právě pro tento účel se židle pořídily. Ale někdy ani tento počet nestačil.Topilo se v pilinových kamnech, občas děsně bouchala. V roce 1938 se osamostatnil rakovnický sbor na farní a za účasti pěveckého kroužku byl v listopadové neděli po sv. Martinu instalován za faráře br. Verner.

 

     Hynek Zdík Široký

 

   Bratr farář Široký i bratr Balcar se nejvíce věnovali mládeži. Schůzky se konaly v neděli odpoledne za účasti cca dvaceti mladých lidí, programy těchto schůzek jsou zachyceny v několika sešitech a v listech sestry Věry Trkovské. Občas nás přijeli povzbudit „pražáci“: Jan Miřejovský, br. Filipi, br. Lacina, Am. Molnár (už tenkrát Valdenští), br. Světlík, br. Segert, Foltyn, sen. Čapek, Jaro Křivohlavý. Nastudovali jsme sborovou recitaci „Žižka“ od Svatopluka Čecha a tak pod. V nedělní škole bývalo až 45 dětí.

 

Konfirmace v roce 1938 s br. far.Zdíkem Širokým a diakonem Milošem Balcarem

 

   V roce 1939 se přistěhovali do Kladna Soběslavští. Otec byl úředníkem na poště v Bratislavě, když se Slovensko osamostatnilo, musel odejít. Jejich syn Jaroslav se zapojil do sdružení mládeže - všichni jsme ho přejmenovali na Andreje. Stal se diakonem a jako i jiní, tajně studoval theologii. S Janem Duškem hrávali na klavír čtyřručně, jejich parádní číslo byl „Florentinský pochod“ od Fučíka. Hodně jsme také zpívali.

 

 

Zpět


Období let 1940 - 1970

 

    Začala těžká válečná léta. Jejich první obětí v našem sboru se stal velice oblíbený diakon Miloš Balcar. Dne 10.3.1940 byl zatčen a odvlečen do Německa, kde byl v roce 1943 popraven. Svou křesťanskou věrnost vlasti zaplatil svým životem. Nebylo mu dopřáno vidět svého syna, který se narodil až po jeho zatčení.

 

Diakon Miloš Balcar

    Dalšími postiženými byli dva naši sdruženci ročník 1924, totálně nasazení do Německa jako levné pracovní síly. Zdík Široký v Magdeburgu a Zdeněk Heran v Halle.

   Roku 1942 se nesmírně bolestně dotkla tragedie Lidic i našeho sboru. Rodina Strakových, otec a dva synové ( mladší Bohumil, ročník 1922, náš sdruženec), byli zastřeleni. Jejich matka, spolu se všemi ženami, byla odvlečena do koncentračního tábora. Vrátila se až po skončení války.

 

   Vyučování náboženství na školách se ujaly s. M. Filingerová a Kamila Teuberová. Mezi neordinovanými pracovníky sboru, kteří se svou službou zasloužili o jeho zdárný růst, byli kurátoři: Fr.Štolc, J.Petrželka, Dr.Zdeněk Foustka, ve válečných letech Rudolf Placák, Emil Novotný, později br.Rašín, Karel Budař, Jan Macháně. V lednu roku 1944 odešel Andrej Soběslavský do Ledče nad Sázavou a do Kladna přišel Zdeněk Navrátil, který stejně jako Andrej studoval theologii. Byl zde však jen krátkou dobu, asi půl roku. Dalším pomocníkem br. far.Širokého byl farář Jan Jiříček, od 16.8.1944 do 31.8.1945.

 

Sdružení mládeže na Vinařické horce v roce 1940

 

   Ještě jednoho pomocníka měl br. far.Široký a ani ten zde nezůstal dlouho. Bydlel v Merhautově ulici     (za kostelem ) u br.kurátora Rašína. V biblických hodinách každý čtvrtek probíral II.knihu Mojžíšovu. V té době se hrávalo loutkové divadlo pro děti a on se stal hlavním aktérem. Byl to doktor theologie Jan Milíč Lochman. Působil zde rok a půl. Odvolán byl do jirchářského semináře, aby studentům sloužil pastýřskou činností. Na Krakovci přednášel o mistru Janu Husovi a sbor i s pěveckým kroužkem se účastnil v hojném počtu.

 

Dr. Jan Milíč Lochman při přednášce na Krakovci

 

 

Bratr farář Z. Široký  a  Dr. J.M. Lochman

 

   Výše zmíněný bratr Rašín studoval na gymnasiu v Rakovníku. Tehdy ještě chodil na katolické náboženství. V archivu máme jeho velice pěkné poznámky z těchto hodin. Od října roku 1950 sloužil ve sboru vikář Zdeněk Soušek. V roce 1951 se oslavily 80. narozeniny dvou věrných členů sboru, Bedřicha Aksamita a Jindřicha Košuta, ten byl ze Hnidous. V srpnu tohoto roku ukončil bratr farář Zdík Široký svou 14 let trvající službu v Kladně a odešel na zasloužený odpočinek do Červeného Kostelce.

 

   V listopadu roku 1951 byl farářem zvolen bratr Josef Sládek. Fungují i nadále všechny složky sborové práce,nedělní škola, pěvecký kroužek, biblické hodiny a kruh sester, při kterém měla jedna ze sester úvahu na biblické téma a ostatní pracovaly na přípravě věcí pro bazar. Sestra Lydie Vystrčilová nás naučila šít nitěné knoflíky,z různých zbytků látek a filcu se šila zvířátka pro děti. Z ústředí jsme měli „modré listy “, což byly plány pro sebevzdělávání. Konaly se výlety: Krakovec, Oráčov, Bzí, Růžový Palouček, Rakovník a další. Do roku 1958 fungovaly ještě kazatelské stanice ve Švermově, Buštěhradě a Unhošti. V roce 1957 se do Kladna a civilního zaměstnání přistěhoval br.farář Zejfart z Aše. Ve stejném roce nám 500 let Jednoty Bratrské přiblížil ve své přednášce br. prof. Říčan.

 

Bratr farář Josef Sládek

 

   Bratr vikář Soušek byl na Kladně do konce října 1953. Bratr farář Josef Sládek zde pracoval do února r.1960 a odtud nastoupil v Poličce. Byl také jedním z překladatelů starého zákona v ekumenickém vydání bible.

 

   Dne 1.4.1960, tedy po dvou měsících, přišel do uprázdněného sboru br. farář Bohumír Sedliský, narozen 5.10.1923.Byl to člověk velmi pracovitý ve všech složkách. Při bohoslužbách, biblických hodinách, zpěvu, mládeži, i nedělní škole vede sbor k vděčnosti. Sdružuje bratry a sestry ke křesťanské službě. Nejen písemně, ale i osobně byl ve styku s některými chovanci v Krabčicích a domově důchodců v Unhošti. Při čtení lístků či dopisů si uvědomujeme, co znamená osobní návštěva a zájem faráře pro lidi žijící mimo svůj sbor. Když sestra Prušáková byla po těžkém úrazu v lázních a nedobře s ní zacházeli, neváhal požádat tamnějšího faráře, aby se jí zastal.

 

        Bratr farář Bohumír Sedliský

 

   Přátelsky spolupracuje s představiteli ostatních kladenských církví, v Jednotě bratrské to byl kazatel Ondráček (určitou dobu byl v Laponsku a pěkně o tom vyprávěl ) , bratr Beneš z církve husitské a kazatelem Doubravským z církve adventistů. Této církvi náš sbor několik roků poskytoval přístřeší. Také jsme jim vypomáhali doprovodem na varhany a zpěvem. Oni nám zase pomohli koupí dvou plynových kamen do presbyterny, aby se i tato místnost pohodlněji vytápěla v zimních měsících. Podnikaly se velké opravy, zateplení bytu polozasklenou stěnou, provedla se elektroinstalace a omítka celého kostela. Kostel byl dle návrhu Ing.Bareše vymalován,na bočních stěnách byly starokřesťanské znaky v medailoncích. Všechen nábytek, dveře, portál kruchty a podlaha, to vše se nově nalakovalo. V presbyterně se špatná podlaha vyměnila za zelenkavé PVC. Bylo také zakoupeno šest stolů, varhany dostaly elektromotor. Zavedlo se plynové topení, v kostele byly pořízeny litinové radiátory s niklovými spojkami, dostatečně velké, aby kostel příjemně vyhřály. Když se po létech všude měnil druh plynu na zemní, musely se tyto ještě velice pěkné radiátory nahradit novějším typem.

 

   Bratr farář Sedliský byl nejen velmi pracovitý, ale také dbal na to, aby se všechno řádně konalo. Když se jeden presbyter dostal do problému, mírně s ním pohovořil a požádal ho, aby alespoň na nějaký čas staršovstvo opustil. Velkým obohacením sboru byly četné návštěvy profesorů z naší bohoslovecké fakulty, ale i z jiných náboženských směrů a v neposlední řadě zahraničních skupin. Při svém studiu ve Skotsku, Americe a Německu si získal dobré přátele. V Americe se mu podařilo sejít se s Dr. Martinem Lutherem Kingem, později přeložil několik jeho kázání. Všichni zahraniční přátelé měli také své děti a jejich adresy předával br. farář sdružence Janě Duškové, aby s nimi korespondovala.

 

   Z Ameriky k nám v roce 1967 přijel pěvecký sbor vysokoškoláků z Blufftonské koleje s prof.Bixelem a dirigentem Lehmanem. Byli na turné po Evropě a jediný koncert v Čechách byl v kladenském sboru. Píseň „Jezu milovníče můj“ nám zazpívali česky, my jim oplatili písní „Bůh buď s námi, až se sejdem zas“ v angličtině. Na zpáteční cestě do Prahy je vyprovázela Jana Dušková, v autobuse se americká mládež učila vyslovovat „Makotřasy“. Zastavili se na prohlídku památníku v Lidicích. Sboru darovali výtisk anglické bible.

 

   Také byla navázána družba se sborem z Hoyerswerdy v Horní Lužici.V roce 1966 se náš sbor na jejich pozvání vypravil do Německa.Nejprve jsme se zastavili v Drážďanech, kde jsme si prohlédli galerii, šperkovnici a hygienické muzeum. Prohlédli jsme si město i kolem Frauenkirche, který jako památník na bombardování za války zůstal neopraven.

 

   Další cesta nás zavedla do Ochranova. Absolvovali jsme podrobnou přednášku a navštívili „Svaté pole“. To je hřbitov, kde všichni pohřbení mají stejný čtverhranný kámen se jménem. Na mnohých je již jméno nečitelné. Rodina Zinzendorfů má jednoduché kamenné náhrobky přibližně uprostřed hřbitova.Je tam také jeden větší kámen, který má kolem obvodu vytesaný „Otče náš“.V přední části je pasáž „Odpusť nám naše viny“. Dnes je zde vybudováno muzeum Jednoty bratrské s mnoha exponáty z míst, kam byli vysíláni jejich misionáři, ku př. kanoe s indiány. Druhý den jsme se zúčastnili bohoslužeb v jejich nově vybudované modlitebně.

 

   Jednou také u nás koncertovali holandští muži s pěveckým sborem a jejich trubači překrásně hráli pasáž z Händlova Mesiáše. Vždy to bylo krásné sejití, na které rádi vzpomínáme. Také jsme jezdili na výlety po naší vlasti: Telč, Slavonice, Oráčov, Kunvald a další.

 

   Sedliských měli maminku, která pečlivě uklízela kostel i presbyternu. V roce 1970 odešli do Prahy. Uvolnil se jim byt v domě po rodičích Evy Sedliské Na ořechovce. Bratr farář Sedliský působil ve sboru v Nuslích a také částečně v Biblickém Díle.

 

 

Zpět


Období od roku 1971

 

   O práci v uprázdněném sboru projevilo zájem několik farářů. Br.Prosek, br.Machovec, br.Klas, ale nic z toho nebylo. Dalším byla sestra vikářka Marie Molnárová. Po krátkém jednání byla zvolena.Velmi krásně zpívala a my jsme se radovali, jakou posilou bude pro náš pěvecký kroužek. Ten se však za necelé dva roky rozpadl. Sestra vikářka Molnárová se svojí dcerou Marienkou bydlela na faře pouze jeden rok, pak začala z Prahy dojíždět a to až do roku 1994, kdy svoji práci ve sboru ukončila.

 

Sestra vikářka Molnárová

 

Konfirmace v roce 1975

 

   V roce 1995 se administrátorem kladenského sboru stal bratr farář Jiří Štorek ze sboru v Kobylisích, nesmírně obětavý. Zařídil odstěhování s. Molnárové, projekt velké přestavby bytu a fary, vyjednal příspěvek od Gustav-Adolfského spolku a půjčky od synodní rady a seniorátu, které jsme po 50. a 30. tisících ročně spláceli. Zasloužil se také o nábytek a zařízení pro dvě kuchyně a presbyternu.

 

   V roce 1996 sloužil v našem sboru bratr vikář Fell ze Švýcarska. Dalšími administrátory byli: bratr farář Blahoslav Hájek od Klimenta, bratr farář  Vetter ze střešovického sboru, sestra farářka Rotkovská z Libčic. Nejčastěji k nám jezdil kázat bratr ing.Jiří Ort, vždy s celou rodinou. Stejně často a ochotně bratr Bohuslav Fiala, který byl také velmi obětavý. Velice nás zarmoutila zpráva o jeho objednané brutální vraždě.

 

   V srpnu roku 1997 navštívil náš sbor bratr profesor Jan Milíč Lochman s manželkou Eliškou a synem Markem. Po bohoslužbě byla velmi pěkná beseda.

 

   O místo faráře se ucházel neúspěšně bratr Vašín, metodista z Velvar. Jako kazatelé se zde vystřídalo hodně bratří a sester : Rejentová z Kobylis, Pavlosková, bratři Ženatý, Nekvasil, Halama, Henych, Rybín, Škrabal, Nečas, Tůmovi, ing.Jech, příbuzný sestry Rettové z Buštěhradu, Glancová, Baštecký, Pokorný.

 

   A tak se dostáváme do dnešní doby.

 

   Dne 13.9.1998 byla zvolena sestra farářka Daniela Brodská. Současný stav sboru dává naději do budoucna.

 

  

Závěr

 

   Vážíme si všech bratří a sester, kteří v minulosti pro sbor pracovali přes všechny nesnáze a těžkosti, kterými sbor procházel. Vděčně vzpomínáme na všechny ochotné dárce, kteří svou účastí pomohli nést sborový život. V  archivu jsou doklady o této obětavosti a také plno různých listin, které stojí za přečtení.

    Děkujeme Pánu, že sbor zachoval a věříme, že i dále bude probouzet lidi, kterým společenství bratří a sester bude potřebné.

 

 

 

Prosinec 2006                      Božena Dušková

 

Zpět


(Výběr a zvýraznění textu:  Milan Pohl, únor 2007)